දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Ads Details

Location
Kelaniya, Western Province
Price
4,000 ₨ negotiate
Posted On
9 months ago
Phone Number
0773188062

Description

2Hrs -20Km - 4000/= 5Hrs - 50Km - 5000/= 7Hrs - 70Km - 7000/= 9Hrs - 90Km - 9000/= 12Hrs - 120Km - 12000/= 24Hrs - 150Km - 15000/= Extra : Hr - 500/= | Km - 60/=