දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Gully Bowser service 0778026088

Ads Details

Location
Ragama, Western Province
Price
4,500 ₨
Posted On
1 year ago
Phone Number
0778026088

Description

Gully bowser service Ragama

Our Main service  area 

නිවාස 

කාර්යාලයේ 

කර්මාන්තශාලාවේ 

ගලි අපද්‍රව්‍ය  ඉවත්කිරීම  

අපජලය  පිරිසිදු කර රැගෙන යාම 

අපව  අමතන්න 


 Ragama ,mahabage welisara kandana ,ganemulla ,bollatha kadawatha mahara