දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Tata Demo Batta 2020

Ads Details

Location
Anuradhapura, North Central Province
Price
1,400 ₨
Posted On
1 month ago
Phone Number
0779637068

Description

Tata Dimo Batta for Rent

පාවිච්චි කල KM ගණන : 63000

වාහන නඩත්තු කටයුතු මම  විසින් සිදු කරයි .( service)

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රිකය ඇතුළත පමණක් Rent එකට දෙනුලැබේ .

වැඩි විස්තර දැනගැනීමට දුරකථන අංකයට කතා කරන්න

0779637068.

Tags