දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

නිවස හා ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. House & Land for sale (Matara- Akuresse)

Ads Details

Location
Matara, Southern Province
Price
7,500,000 ₨ negotiate
Posted On
11 days ago
Phone Number
0714941456

Description

අකුරැස්ස නගරයට ආසන්නවම කාමර 5න් සමන්විත නිවස හා ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. පර්.65 ඉඩම. ජලය, විදුලිය ඇතුලු සියලු පහසුකනම් වලින් සමන්විතයි.පිරිසිදු ඔප්පු. මිල ලක්ෂ 75යි. මිල ගනන් සාකච්ඦා කරගත හැක.

Bedroom -05

Bathroom -01

Living Room 

Dining Room

Kitchen

65 parch Land

Water & Electricity

10.5 km to kokmaduwa interchange

7km Akuressa town

Close to Kokmaduwa highway Entrence

Best Residential area

Clear Deed

Price - 75 lakhs (Negatiable)