දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

140 Ads Found
Sort By

Non AC Bus for Hire *cheapest rates**

හයර් සඳහා බස් රථයක්කෙටි සහ දිගු ගමන් සඳහාseat 26 /Non... Read more

MERCEDES BENZ W176 A45AMG 2017 AUTOMATIC TRANSMISSION GEARBOX

Brand: Mercedes-BenzModel: W176Specification: A45AMGYear: 2017Manufacturer Part Number: 724015Engine: M133 980Transmission Speeds: 7Type: Automatic... Read more

Van for hire ac or non ac

Very comfortable adjestable seats 11Alawwa, warakapola, polgahawela, nelumdeniya area.. Interesting low price rates

Axio hybrid white colour

Axio Hybrid 2015 manufacturerd and 2016 registerGood condition.original battery 60,000km +

Wagorn R for hiring

Cars for hiring රියදුරු සමග ඉතා විශ්වාසනීය හා සුහදශීලි... Read more

Dimo batta for hire

Dimo batta ( full aluminium body)For rentFirst 5km - 500/=Additional 1km - 45/=Waiting charges 1hr - 50/=Contact - 0761731132

Gully Bowser service 0778026088

Gully bowser service RagamaOur Main service ... Read more

Toyota dolphin van for hire

- comfortable seats- 12 seats- with driver only 

Hirs for only

Wedding hirs , long trip others hirs only