දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

58 Ads Found
Sort By

Axio hybrid white colour

Axio Hybrid 2015 manufacturerd and 2016 registerGood condition.original battery 60,000km +

Wagorn R for hiring

Cars for hiring රියදුරු සමග ඉතා විශ්වාසනීය හා සුහදශීලි... Read more

Wedding hire

2Hrs -20Km - 4000/= 5Hrs - 50Km - 5000/= 7Hrs - 70Km - 7000/= 9Hrs - 90Km - 9000/= 12Hrs - 120Km - 12000/= 24Hrs - 150Km - 15000/= Extra : Hr - 500/=... Read more

Car suv hire

comfortable suv-Honda vezel Rs 2017With driver & fuelNo waiting charges 1 KM - Rs 60-65 ( Negotiations )# Short distance travels# Long... Read more

Kalutara Best Cab Service - කලුතර

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Colombo Best Cab Service - කොළඹ

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Gampaha Best Cab Service -0701866566 ගම්පහ

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Wedding car for hire - කලුතර

Are you looking for a Wedding car with a reasonable price that would make your wedding day special and luxurious .Reserve your Date’s Before... Read more

Kalutara Express Cab - කලුතර

Kalutara Express Cabs0711 540 540ඔබ ෙග් සියලුම ප්‍රවාහන අවශ ්‍යතා සදහා... Read more

car for hire - හෝමාගම

alto car for hireWith driver35/- per kmWith a/c