දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

5 Ads Found
Sort By

Dimo batta for hire

Dimo batta ( full aluminium body)For rentFirst 5km - 500/=Additional 1km - 45/=Waiting charges 1hr - 50/=Contact - 0761731132

Hire for lorry - මල්වාන

ඕනෑම ප්‍රවාහන අවශයතාවක් සදහා අමතන්න 0766344459

Lorry

ලොරි හයර් සදහා 

RECOVERY SERVICE

Brake down ,and accident vehicals island wide recovery service.