දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

18 Ads Found
Sort By

hire vehicles

we have Any kind of vehicles .Call us book your vehicles.☎0773225398

HIRE BUS - KALUTARA

Any Hirescool Boxbalcony SeatsA/C28 Seats

Kalutara Best Cab Service - කලුතර

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Wedding car for hire - කලුතර

Are you looking for a Wedding car with a reasonable price that would make your wedding day special and luxurious .Reserve your Date’s Before... Read more

Kalutara Express Cab - කලුතර

Kalutara Express Cabs0711 540 540ඔබ ෙග් සියලුම ප්‍රවාහන අවශ ්‍යතා සදහා... Read more

සසිරු tours - කලුතර

සුඛෝපභෝගී වෑන් රථ සේවය AC/NONAC  .  දිවා රාත්‍රී සේවය..

Wanted cars & buddy Vans ( without drivers ) - කලුතර

ප්‍රමුඛ පෙලේ කුලී රථ සපයන ආයතනයකට කාර් රථ සහ කුඩා වෑන් රථ... Read more

KALUTARA CABS & TOURS - කලුතර

No: 01 taxi service in kalutara district.Budget CarsHybrid CarsVansLorries Cheapest rates in kalutara district.1 km = Rs. 35 upwards