දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

63 Ads Found
Sort By

Toyota Hiace van - කොලඹ

Hi gentlemen we provide safe and respectful driving for our passengers.12 passengers and comfortable seats with air conditioning 45rs for per... Read more

Wedding hire

2Hrs -20Km - 4000/= 5Hrs - 50Km - 5000/= 7Hrs - 70Km - 7000/= 9Hrs - 90Km - 9000/= 12Hrs - 120Km - 12000/= 24Hrs - 150Km - 15000/= Extra : Hr - 500/=... Read more

Car suv hire

comfortable suv-Honda vezel Rs 2017With driver & fuelNo waiting charges 1 KM - Rs 60-65 ( Negotiations )# Short distance travels# Long... Read more

Hire for lorry - මල්වාන

ඕනෑම ප්‍රවාහන අවශයතාවක් සදහා අමතන්න 0766344459

HIRE BUS - KALUTARA

Any Hirescool Boxbalcony SeatsA/C28 Seats

Lorry

ලොරි හයර් සදහා 

Kalutara Best Cab Service - කලුතර

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Colombo Best Cab Service - කොළඹ

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more

Gampaha Best Cab Service -0701866566 ගම්පහ

ඔබට ආඩම්බරයෙන් තේජාන්විත ගමනක් යන්න.0701866566www.taxiinsrilanka.lkඅපෙන්... Read more