දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Search Results

140 Ads Found
Sort By

Dimo batta - කුරැණෑගල

For Hire . Dimo batta lorry . From Kurunegala to island wide . up to 100 km Rs 30 per km. Maximum load 1500 kg . 

Car for hire - නිට්ටඹුව

Perodua viva elite car for hireකිලෝමීටරයට රුපියල් 40යිදුර ගමන් සදහා විශේෂ... Read more

Car hire service - කොළඹ

Car hire with A/C experience drivers low price Rs 40 per 1km. 24H service 

Special Hires

       සියලුම ප්‍රදේශය වලින් සේවාව ලබාදිය... Read more

Car For Hires - Kandy

Suzuki Spacia 2018 With AC And Comfortable Space Dial 070-6805680Dual ACRs45.00 /Per Km 

Budget Car For Hire - කොළඹ

Prius 4th Generation car is provided with a driver for Wedding & Home Coming Functions & Official Tours. Reasonable Charges. Pls contact me 0714399070

For Hire Car - කොළඹ

Hire car Rs.35.00 per km up down Rs.40.00 per km one way 

For long drive - කටුනායක

Alto 2015 LXI3 Passengers With A/C OnlyPrice Can be Change after Discussion.

Lorry for hire - KANDY

අඩුම මිලට හාණඩ ප්‍රවාහනය සදහා අපව අමතන්න