දේශීය ගමනකට % දේශීය අත්වැලක්

Payment Method

CONTACT - 0721192326

සම්බන්දවීමේ ගාස්තු

==================================================

මාසයකට එකවර - LKR 300

මාස 6 කට එකවර - LKR 1500

වාර්ෂික එකවර - LKR 2400

==================================================

Dialog EZ Cash - 0770450222

Mobitel M cash - 0711234222

Hotline no - 072-1192326